سیاسی
روزنامه امروز
    Row Error
کدخبرنگار: 101 تاریخ انتشار: 1399-01-28 / 10:50:00

اعلام برنامه‌های درسی پنجشنبه ۲۸ فروردین شبکه‌های آموزش و چهار

    جدول زمانی پخش برنامه‌های درسی دانش آموزان ابتدایی و متوسطه در روز پنجشنبه ۲۸ فروردین ماه ۹۹ از طریق شبکه‌های آموزش و چهار اعلام شد. […]

اعلام برنامه‌های درسی پنجشنبه ۲۸ فروردین شبکه‌های آموزش و چهار

جدول زمانی پخش زنده دروس در روز سه شنبه ۲۸ فروردین به شرح زیر اعلام شد:

متوسطه دوره اول:

ساعت ٨ تا ٨: ٢٠ درس زبان انگلیسی پایه ٩.

ساعت ٨: ٢٠ تا ٨:۴٠ درس کار و فناوری پایه ۸.

ساعت ٨:۴٠ تا ٩ درس مطالعات اجتماعی پایه ٧

ساعت ٩ تا ٩: ٢٢درس علوم تجربی پایه ٩

دوره ابتدایی:

ساعت١٠: ٣٠ تا ۱۱ درس فارسی و نگارش پایه اول.

ساعت ۱۱ تا١١: ٣٠ درس پیام‌ها و هدیه‌های آسمانی پایه دوم.

ساعت ١١: ٣٠ تا١٢ درس بازی و ریاضی پایه سوم.

ساعت١٢تا١٢: ٣٠ درس مطالعات و مهارت‌های اجتماعی پایه چهارم.

ساعت ١٢: ٣٠ تا١٣ درس بازی و ریاضی پایه پنجم.

ساعت ١٣:١۵ تا ۱۳:۴۵ درس پیام‌ها و هدیه‌های آسمانی پایه ششم.

متوسطه دوم:

ساعت ١۴:٣٠ درس هندسه ١ پایه ١۰ رشته ریاضی فیزیک.

ساعت ١۵ درس تفکر و سواد رسانه‌ای پایه ۱٠ تمام رشته‌ها.

ساعت ۱۵:٣٠ درس شیمی ۲ پایه ١۱ رشته ریاضی فیزیک و تجربی.

ساعت ۱۶ درس نگارش ٢ پایه ۱١ تمام رشته‌ها.

ساعت ۱۶:٣٠ درس ریاضیات گسسته پایه١٢ رشته ریاضی فیزیک.

ساعت ١٧ درس فیزیک ٣ پایه١٢ رشته علوم تجربی.

ساعت ٢٢ تا٢٢: ٣٠ درس شیمی ٣ پایه ١٢ رشته ریاضی فیزیک و تجربی.

ساعت ٢٢: ٣٠ تا٢٣درس فارسی ٣ پایه١٢

شبکه ۴:

ساعت ۸ تا ۸:٢۵ درس اقتصاد پایه ١٠ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی.

ساعت ۸:٢۵ تا ٨:۴۵ درس عربی، زبان قرآن ۲پ ایه ۱۱ رشته ادبیات و علوم انسانی

ساعت ٨:۴۵ تا ٩: ١٠ درس تاریخ اسلام ١ پایه١٠ رشته علوم معارف اسلامی

ساعت ٩: ١٠ تا ٩:٣۵ درس عربی، زبان قرآن ٢ پایه ۱۱ رشته علوم و معارف اسلامی.

ساعت ٩:٣۵ تا ۱۰ درس عربی زبان قرآن ٣ پایه ١٢ رشته ادبیات و علوم انسانی

ساعت ١٠ تا ١٠:٢۵ درس فلسفه ١ پایه١١ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی.

١٠:٢۵تا ۱٠:۵٠ درس تاریخ هنر جهان رشته گرافیک پایه١٢ شاخه فنی‌وحرفه‌ای .

۵٠: ١٠تا ۱١:١۵ درس دانش فنی پایه رشته ماشین ابزار پای ه١٠ شاخه فنی‌وحرفه‌ای.

۱۵: ١١تا ١١:٣۵ کنترل فرایندهای شیمیایی رشته صنایع شیمیایی پایه١١ شاخه فنی‌وحرفه‌ای

۱١:٣۵ تا ١٢ درس نقشه کشی فنی رایانه‌ای پایه ١٠ رشته‌های زمینه صنعت شاخه‌های فنی‌وحرفه‌ای وکاردانش

نظر شما
ارسال دیدگاه

گزارش تصویری