سیاسی
روزنامه امروز
    Row Error
کدخبرنگار: 101 تاریخ انتشار: 1399-01-29 / 09:30:00

جدول زمانی پخش زنده دروس در روز ۲۹ فروردین

    جدول زمانی پخش زنده دروس مقاطع مختلف تحصیلی از دو شبکه آموزش و چهار در روز جمعه ۲۹ فروردین اعلام شد. […]

جدول زمانی پخش زنده دروس در روز ۲۹ فروردین

جدول زمانی پخش زنده دروس مقاطع مختلف تحصیلی از دو شبکه آموزش و چهار در روز جمعه ۲۹ فروردین به شرح زیر اعلام شد:

شبکه آموزش:

متوسطه دوره اول:

ساعت٩:٠۵ تا ٩:٢۵درس نگارش پایه ٩

ساعت ٩:٢۵تا ٩:۴۵ درس تفکر و سبک زندگی پایه۸

ساعت ٩:۴۵ تا ١٠:٠۵درس تفکر و سبک زندگی پایه ٧

ساعت ١٠:٠۵ تا ١٠:٢۵درس کار و فناوری پایه ٧

برنامه دوره ابتدایی:

ازساعت١٠:٣٠ تا۱۱درس بازی و ریاضی پایه اول

از ساعت ۱۱ تا١١:٣٠ درس فارسی و نگارش پایه دوم

از ساعت ١١:٣٠ تا١٢ درس هدیه ها و پیام های آسمانی پایه سوم

ازساعت١٢تا١٢:٣٠ درس فارسی و نگارش پایه چهارم

از ساعت ١٢:٣٠ تا١٣ درس هدیه ها و پیام های آسمانی پایه پنجم

از ساعت ١٣:١۵ تا۱۳:۴۵درس فارسی و نگارش پایه ششم

متوسطه دوم:

ساعت١۴:٣٠درس عربی،زبان قرآن١ پایه١۰ رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی

ساعت١۵ درس کارگاه کارآفرینی و تولید پایه۱٠ تمام رشته ها

ساعت۱۵:٣٠ درس آمار و احتمال پایه ١۱ رشته ریاضی فیزیک

ساعت۱۶ درس فیزیک ٢ پایه۱١رشته علوم تجربی

ساعت۱۶:٣٠ درس زیست شناسی٣ پایه١٢

ساعت ١٧ درس فیزیک٣ پایه١٢ رشته ریاضی فیزیک

شبکه ۴

رشته های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی و فنی حرفه ای وکاردانش:

ساعت۸تا۸:٣٠درس اخلاق اسلامی١ پایه ١٠ رشته علوم و معارف اسلامی

ساعت۸:٣٠ تا٩ درس اخلاق اسلامی٢ پایه ۱۱ رشته علوم و معارف اسلامی

ساعت٩ تا ٩:٣٠ درس احکام ١ پایه١٠ رشته علوم معارف اسلامی

ساعت٩:٣٠تا١٠درس ریاضی و آمار ٣ پایه ۱٢ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

ساعت ١٠ تا۱٠:٣٠ درس ریاضی و آمار٢ پایه ١١ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

١٠:٣٠ تا ۱٠:۵٠درس عربی٢-پایه١١-مبحث جارو مجرور -مشترک تمام زمینه ها

۵٠ : ١٠ تا ۱١:١٠ درس کارگاه طراحی و دوخت لباس -پایه١٠ مبحث تاریخ لباس ایران - شاخه فنی و حرفه ای

١٠: ١١تا ١١:٣۵ کارگاه رنگ کاری چوب ،رشته صنایع چوب و مبلمان -پایه های ١١ و ١٢ - شاخه های فنی و حرفه ای و کاردانش

۱١:٣۵ تا ١٢ درس مبانی هنرهای تجسمی -پایه ١٠-رشته گرافیک مبحث کنتراست رنگها،شاخه فنی و حرفه ای

نظر شما
ارسال دیدگاه

گزارش تصویری