سیاسی
روزنامه امروز
    Row Error
کدخبرنگار: 101 تاریخ انتشار: 1399-02-05 / 09:50:00

جدول زمانی پخش زنده دروس در روز پنجم اردیبهشت

    جدول زمانی پخش زنده دروس مقاطع مختلف تحصیلی از دو شبکه آموزش و چهار سیما در روز جمعه پنجم اردیبهشت اعلام شد. […]

جدول زمانی پخش زنده دروس در روز پنجم اردیبهشت

جدول زمانی پخش زنده دروس در روز پنجم اردیبهشت به شرح زیر اعلام شد:

شبکه آموزش

متوسطه دوره اول:

ساعت ٩:٠۵ تا ٩:٢۵ درس مطالعات اجتماعی پایه٩

ساعت ٩:٢۵ تا ٩:۴۵ درس عربی پایه ٨

ساعت ٩:۴۵ تا ١٠:٠۵ درس ریاضی پایه ٧

ساعت ١٠:٠۵ تا ١٠:٢۵ درس ریاضی پایه ٩

دوره ابتدایی:

ازساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۱ درس بازی و ریاضی پایه اول

از ساعت ۱۱ تا ۱۱:۳۰ درس فارسی و نگارش پایه دوم

از ساعت ۱۱:۳۰ تا١٢ درس هدیه ها و پیام های آسمانی پایه سوم

ازساعت١٢تا ۱۲:۳۰ درس فارسی و نگارش پایه چهارم

از ساعت ۱۲:۳۰ تا١٣ درس هدیه ها و پیام های آسمانی پایه پنجم

از ساعت ١٣:١۵ تا ۱۳:۴۵ درس فارسی و نگارش پایه ششم

متوسطه دوم:

ساعت ١۴:٣٠ درس فیزیک ٣ پایه١٢ رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی

ساعت ١۵ درس آمار و احتمال پایه١١ رشته ریاضی فیزیک

ساعت ۱۵:٣٠ درس هندسه١ پایه ١٠ رشته ریاضی فیزیک

ساعت ۱۶ درس فیزیک ٢ پایه١١رشته علوم تجربی

ساعت ۱۶:٣٠ درس زیست شناسی ٣ پایه١٢ رشته علوم تجربی

ساعت ١٧ درس عربی، زبان قرآن١ پایه١٠ رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی

شبکه ۴

رشته های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی و فنی حرفه ای وکاردانش:

ساعت ۸ تا ۸:٣٠ درس دین و زندگی١ پایه ١٠ رشته ادبیات و علوم انسانی

ساعت ۸:٣٠ تا٩ درس ریاضی و آمار ٣ پایه١٢رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

ساعت٩ تا ۹:۳۰ درس جامعه شناسی٣ پایه١٢ رشته ادبیات و علوم انسانی

ساعت ۹:۳۰ تا١٠درس ریاضی و آمار ٢ پایه ١١ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

ساعت ١٠ تا ۱٠:٣٠ درس جامعه شناسی٢ پایه ١١ رشته ادبیات و علوم انسانی

۱۰:۳۰ تا ۱٠:۵۵ اخلاق حرفه ای - پایه١٢ - درس مشترک شاخه های فنی و حرفه ای و کاردانش

۵۵: ١٠ تا ١١:١۵ درس عربی٣ - پایه١٢ - مبحث معرفه و نکره - درس مشترک شاخه های فنی و حرفه ای و کاردانش

١۵: ١١تا ١١:۴٠ درس ریاضی٢ - پایه١١ - مبحث لگاریتم - درس مشترک شاخه های فنی و حرفه ای وکاردانش

۴٠: ١١ تا ١٢ درس کارگاه نوآوری و کارآفرینی - پایه١١ - بازاریابی و فروش کسب و کار نوآورانه - درس مشترک - شاخه های فنی و حرفه ای و کاردانش

نظر شما
ارسال دیدگاه

گزارش تصویری