سیاسی
روزنامه امروز
    Row Error
کدخبرنگار: 101 تاریخ انتشار: 1399-02-08 / 09:45:00

برنامه‌های درسی دوشنبه ۸ اردیبهشت شبکه‌های آموزش و چهار

    جدول زمانی پخش برنامه‌های درسی دانش آموزان در روز دوشنبه ۸ اردیبهشت ماه ۹۹ از طریق شبکه‌های آموزش و چهار اعلام شد و دانش آموزان می توانند این برنامه ها را از آرشیو شبکه ها دانلود کنند. […]

برنامه‌های درسی دوشنبه ۸ اردیبهشت شبکه‌های آموزش و چهار

 برنامه تلویزیونی آموزش مکمل برای مقاطع مختلف تحصیلی که از طریق شبکه‌های آموزش و چهار در روز دوشنبه ۸ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ پخش می‌شود و قابلیت دانلود از آرشیو برنامه های این شبکه ها را دارد، به شرح زیر است:

شبکه آموزش:

متوسطه دوره اول:

ساعت ٨:٠۵ تا ٨:٢۵ درس ریاضی پایه ٩

ساعت ٨:٢۵ تا ٨:۴۵ درس مطالعات اجتماعی پایه ٧

ساعت ٨:۴۵ تا ٩:٠۵ درس ادبیات فارسی پایه ٧

ساعت ٩:٠۵ تا ٩:٢۵ درس علوم تجربی پایه ٩

دوره ابتدایی:

ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۱ درس علوم تجربی و تفکر پایه اول

ساعت ۱۱ تا ۱۱:۳۰ درس پیام‌ها و هدیه‌های آسمانی پایه دوم

ساعت ۱۱:۳۰ تا١٢ درس بازی و ریاضی پایه سوم

ساعت١٢تا ۱۲:۳۰ درس فارسی و نگارش پایه چهارم

ساعت ۱۲:۳۰ تا١٣ درس بازی و ریاضی پایه پنجم

ساعت ١٣:١۵ تا ۱۳:۴۵ درس بازی و ریاضی پایه ششم

متوسطه دوم:

ساعت ٧:۴۵ تا ۸:۰۰ درس تربیت بدنی

ساعت ١۴:٣٠ درس هندسه ٢ پایه١١ رشته ریاضی فیزیک

ساعت ١۵ درس عربی، زبان قرآن ٣ پایه١٢ رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی

ساعت ۱۵:٣٠ درس جغرافیای ایران پایه١٠ تمام رشته‌ها

ساعت ۱۶ درس زیست شناسی١ پایه١٠ رشته علوم تجربی

ساعت ۱۶:٣٠ درس عربی، زبان قرآن٢ پایه١١ رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی

ساعت ١٧ درس زیست شناسی٣ پایه١٢ رشته علوم تجربی

شبکه ۴:

ساعت ۸ تا ۸:٣٠ درس ریاضی وآمار١ پایه١٠ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

ساعت ۸:٣٠ تا ٩ درس جغرافیا٢ پایه١١ رشته ادبیات و علوم انسانی

ساعت٩ تا ۹:۳۰ درس ریاضی و آمار ٣ پایه١٢رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

ساعت ۹:۳۰ تا ٩:۵۵ درس نرم افزار اداری تکمیلی رشته کامپیوتر شاخه کاردانش

ساعت ٩:۵۵ تا ۱٠:٢۵ درس متره و برآورد رشته نقشه کشی معماری پایه١٢ شاخه فنی‌وحرفه‌ای

ساعت ١٠:٢۵ تا ۱٠:۵٠ درس فیزیک پایه١١ درس مشترک شاخه‌های فنی‌وحرفه‌ای وکاردانش

ساعت ۵٠: ١٠تا ۱۱:۱۰ درس ریاضی٣ پایه١٢محاسبات مشتق درس مشترک شاخه‌های فنی‌وحرفه‌ای وکاردانش

ساعت ١٠: ١١تا ١١:٣۵ درس ارتباط موثر پایه١٠ درس مشترک زمینه خدمات شاخه فنی‌وحرفه‌ای

ساعت ٣۵: ١١تا ١٢ درس دانش فنی تخصصی پایه١٢رشته ساختمان شاخه فنی‌وحرفه‌ای

نظر شما
ارسال دیدگاه

گزارش تصویری