سیاسی
روزنامه امروز
    Row Error
کدخبرنگار: 101 تاریخ انتشار: 1400-06-28 / 13:11:00

حال سدهای کشور خوب نیست

    براساس آخرین آمار، ظرفیت کل مخازن سدها ۵۰.۵ میلیارد مترمکعب و درصد پرشدگی سدها در حال حاضر تنها ۳۹ درصد بوده و این آمارنشان دهنده حال وخیم سدها و منابع آبی کشور است. […]

حال سدهای کشور خوب نیست

کل ورودی سدها در هفته جاری ۰.۲۰ میلیارد مترمکعب بوده و این در حالی است که این عدد در مدت مشابه سال آبی گذشته ۰.۳۰ میلیارد مترمکعب بوده، خروجی سدها نیز در هفته جاری ۰.۵۹ میلیارد مترمکعب بوده و این عدد در مدت مشابه سال گذشته ۱.۰۳ میلیارد مترمکعب ثبت شده است.

سدهای مخازن کشور تا پایان ۲۶ شهریور ۲۹.۳۵ میلیارد مترمکعب ورودی آب داشتند که این عدد در سال گذشته ۵۵.۶۱ میلیارد مترمکعب بوده و بیانگر کاهش ۴۷ درصدی کل ورودی مخازن سدهای کشور است.

همچنین میزان خروجی مخازن سدها تا پایان ۲۶ شهریور ماه ۳۶.۸۳ میلیارد مترمکعب ثبت شده و این عدد در سال گذشته ۵۶.۱ درصد بوده و حاکی از کاهش ۳۴ درصدی خروجی سدها است. در خصوص حجم آب موجود در مخازن باید گفت که در سال جاری ۱۹.۶۳ میلیارد مترمکعب در مخازن کل کشور آب وجود دارد و این عدد در سال گذشته ۲۷.۷۵ مترمکعب بوده و در مجموع ۲۹ درصد کاهش داشته است.

نظر شما
ارسال دیدگاه

گزارش تصویری